Generelle vilkår og betingelser

Artikel 1 - DefinitionerI disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

Betænkningstid: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

Forbruger: den fysiske person, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en aftale om fjernsalg med den erhvervsdrivende;

Dag: kalenderdag;

Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;

Holdbar databærer: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at gemme oplysninger, der er rettet til ham personligt på en måde, der muliggør fremtidig konsultation og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at ophæve aftalen om fjernsalg inden for fortrydelsesfristen;

Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser til forbrugere på afstand;

Aftale om fjernsalg: en aftale, hvorved der inden for rammerne af et system, der er organiseret af iværksætteren til fjernsalg af produkter og/eller tjenesteydelser, til og med aftalens indgåelse gøres eksklusiv brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;

Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren er kommet sammen i samme rum på samme tid.

Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.Artikel 2 - Iværksætterens identitetSpanenburg Handelsonderneming

Torenlaan 5B, 1402 AT, Bussum, Holland

E-mail-adresse: info@outdoorhaven.dk

Handelskammerets nummer: 80528821.

Btw-identificatienummer: NL003451141B77Artikel 3 - AnvendelighedDisse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernkontrakt og ordre, der er indgået mellem iværksætter og forbruger.

Før fjernkontrakten indgås, vil teksten til disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, inden fjernkontrakten indgås, vil det blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres i iværksætterens lokaler, og de vil blive sendt gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt efter anmodning.

Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, i modsætning til det foregående afsnit og inden fjernsalgsaftalen indgås, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den kan opbevares af forbrugeren på en enkel måde på en holdbar databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det, inden fjernsalgsaftalen indgås, blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis på forbrugerens anmodning.

I tilfælde af at specifikke produkt- eller servicevilkår gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse almindelige betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller annullerede, forbliver aftalen og disse betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks ved gensidig aftale med en bestemmelse, der nærmer sig formålet med den oprindelige så tæt som muligt.

Situationer, der ikke er fastsat i disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes »i ånden« i disse generelle vilkår og betingelser.

Usikkerhed om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes »i ånden« i disse generelle vilkår og betingelser.Artikel 4 - TilbuddetHvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

Tilbuddet er uden forpligtelse. Iværksætteren har ret til at ændre og justere tilbuddet.

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en korrekt vurdering af tilbuddet af forbrugeren. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sandfærdig gengivelse af de tilbudte produkter og / eller tjenester. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.

Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke være en grund til kompensation eller opløsning af aftalen.

Billeder af produkter er en sand repræsentation af de tilbudte produkter. Operatøren kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til de virkelige farver på produkterne.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Dette vedrører især:

prisen, eksklusive fortoldningsomkostninger og importmoms. Disse yderligere omkostninger vil være på kundens regning og risiko. Post- og/eller kurertjenesten vil anvende den særlige ordning for post- og kurertjenester i forbindelse med import. Denne ordning gælder, hvis varerne importeres til bestemmelseslandet i EU, hvilket er tilfældet i denne sag. Post- og/eller kurertjenesten opkræver momsen (uanset om den opkræves sammen med fortoldningsgebyret eller ej) fra modtageren af varerne;

eventuelle forsendelsesomkostninger;

den måde, hvorpå kontrakten vil blive indgået, og hvilke handlinger der kræves til dette formål;

hvorvidt fortrydelsesretten er gældende eller ej;

metoden til betaling, levering og opfyldelse af aftalen;

perioden for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken den erhvervsdrivende garanterer prisen;

niveauet for taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at bruge teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige basistakst for det anvendte kommunikationsmiddel;

om aftalen arkiveres efter dens indgåelse, og i så fald hvordan forbrugeren kan få adgang til den;

den måde, hvorpå forbrugeren, inden aftalen indgås, kan kontrollere og om ønsket berigtige de data, som han har givet i henhold til aftalen;

eventuelle andre sprog end nederlandsk, som aftalen kan indgås på;

de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk, og

fjernsalgsaftalens minimumsvarighed i tilfælde af en transaktion af længere varighed.

Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetyper.Artikel 5 - AftalenMed forbehold af bestemmelserne i stk. 4 træder aftalen i kraft på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de betingelser, der er fastsat deri.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil den erhvervsdrivende straks bekræfte modtagelsen af accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen.

Hvis aftalen indgås elektronisk, skal iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske overførsel af data og skal sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.

Iværksætteren kan - inden for juridiske rammer - informere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, såvel som alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller til at knytte særlige betingelser til implementeringen, mens han giver grunde.

Iværksætteren vil inkludere følgende oplysninger med produktet eller tjenesten til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:besøgsadressen til iværksætterens etablering, hvor forbrugeren kan gå med klager;
betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller i givet fald klare oplysninger om at være undtaget fra fortrydelsesretten;
oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
de oplysninger, der er omfattet af artikel 4, stk. 3, i disse vilkår og betingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har givet forbrugeren disse oplysninger inden aftalens opfyldelse;
kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er af ubestemt varighed.


I tilfælde af en varighedstransaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Hver aftale indgås under suspensive betingelser om tilstrækkelig tilgængelighed af de relevante produkter.Artikel 6 - FortrydelsesretVed køb af produkter har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden at angive årsager i en periode på 14 dage. Denne refleksionsperiode begynder dagen efter modtagelse af produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd af forbrugeren og gjort kendt for iværksætteren.

I løbet af refleksionsperioden vil forbrugeren håndtere produktet og dets emballage med omhu. Han vil kun pakke ud eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udøver sin fortrydelsesret, returnerer han produktet til iværksætteren med alt leveret tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i den oprindelige tilstand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, der er givet af iværksætteren.

Hvis forbrugeren ønsker at udøve sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at gøre dette kendt for iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelse af produktet. Forbrugeren skal gøre opmærksom på dette ved hjælp af en skriftlig besked / e-mail. Når forbrugeren har oplyst, at han ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et afsendelsesbevis.

Hvis kunden ikke har udtrykt sit ønske om at bruge sin fortrydelsesret eller ikke har returneret produktet til iværksætteren efter udløbet af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3, er købet et faktum.Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækningHvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal omkostningerne ved returnering af produkterne bæres af forbrugeren.

Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter tilbagetrækning. Dette er underlagt betingelsen om, at produktet allerede er modtaget tilbage af iværksætteren, eller at der kan fremlægges afgørende bevis for fuldstændig returnering.Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesrettenIværksætteren kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten er kun gyldig, hvis den erhvervsdrivende tydeligt har angivet dette i tilbuddet eller i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter

der blev oprettet af iværksætteren i henhold til forbrugerens specifikationer;
der er klart personlige i naturen
der ikke kan returneres på grund af deres art;
som ødelægger eller ældes hurtigt;
hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, der ligger uden for iværksætterens kontrol;
for individuelle aviser og magasiner;
for lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvor forbrugeren har brudt forseglingen.
for hygiejneprodukter, som forbrugeren har brudt forseglingen på.
Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester

vedrørende indkvartering, transport, restaurant eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen;
vedrørende væddemål og lotterier.


Artikel 9 - PrisenI løbet af den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, der er uden for iværksætterens kontrol, med variable priser. Denne forbindelse til udsving og det faktum, at alle nævnte priser er målpriser, vil blive nævnt i tilbuddet.

Prisstigninger inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser.

Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat det, og:

de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
I henhold til § 5, stk. 1, i omsætningsafgiftsloven fra 1968 finder leveringsstedet sted i det land, hvor transporten påbegyndes. I det foreliggende tilfælde finder denne levering sted uden for EU. Herefter opkræver post- eller kurertjenesten importmoms eller fortoldningsafgifter fra kunden. Derfor vil der ikke blive opkrævet moms af iværksætteren.

Alle priser er med forbehold for trykfejl. Vi påtager os intet ansvar for konsekvenserne af tryk- og satsfejl. I tilfælde af tryk- og sætningsfejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere produktet i henhold til den forkerte pris.Artikel 10 - Overensstemmelse og garantiDen erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og / eller tjenesterne er i overensstemmelse med kontrakten, specifikationerne i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og / eller anvendelighed og de eksisterende lovbestemmelser og / eller regeringsbestemmelser på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer den erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til andet end normal brug.

En garanti givet af den erhvervsdrivende, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan håndhæve over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen.

Eventuelle defekte eller forkert leverede produkter skal rapporteres skriftligt til iværksætteren inden for 14 dage efter levering. Returnering af produkterne skal ske i den originale emballage og i ny stand.

Iværksætterens garantiperiode svarer til fabrikkens garantiperiode. Iværksætteren er dog aldrig ansvarlig for produkternes ultimative egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for rådgivning vedrørende brug eller anvendelse af produkterne.

Garantien gælder ikke, hvis:

Forbrugeren selv har repareret og/eller modificeret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller modificeret af tredjeparter;

De leverede produkter er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet skødesløst eller i strid med instruktionerne fra iværksætteren og / eller på emballagen;

Manglen er helt eller delvist resultatet af regler, som regeringen har fastsat eller vil fastsætte vedrørende arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.Artikel 11 - Levering og implementeringIværksætteren vil tage den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af produktordrer.

Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har gjort virksomheden bekendt med.

Med behørig overholdelse af det, der er angivet i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, vil virksomheden udføre accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har aftalt en længere leveringsperiode. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan eller kun kan udføres delvist, vil forbrugeren blive informeret om dette senest 30 dage efter, at ordren blev afgivet. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel skadeserstatning.

I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter opløsningen.

Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umuligt, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsartikel. Senest ved levering vil det klart og forståeligt blive angivet, at der leveres en erstatningsartikel. Med erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved enhver returforsendelse bæres af iværksætteren.

Risikoen for skade og / eller tab af produkter hviler på iværksætteren indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd og gjort kendt for iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

Opsigelse

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsubegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, med forbehold af de aftalte opsigelsesregler og en maksimal opsigelsesperiode på en måned.

Forbrugeren kan opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, når som helst ved udløbet af den tidsbegrænsede periode, med forbehold af de aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode, der ikke overstiger en måned.

Forbrugere kan opsige de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:

opsige til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

i det mindste opsige dem på samme måde, som de blev indgået af ham;

altid opsige med den samme opsigelsesperiode, som iværksætteren har fastsat for sig selv.ForlængelseEn tidsbegrænset kontrakt, der blev indgået for regelmæssig levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

Uanset det foregående afsnit kan en tidsbegrænset kontrakt, der er indgået om regelmæssig levering af daglige eller ugentlige aviser og magasiner, stiltiende forlænges med en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne fornyede kontrakt mod slutningen af forlængelsen med en opsigelsesperiode på højst en måned.

En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med et varsel, der ikke overstiger en måned, og med et varsel, der ikke overstiger tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig, men mindre end en gang om måneden, levering af dagblade eller ugeblade.

En tidsbegrænset kontrakt om regelmæssig levering af dagblade eller ugeblade som introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk ved udløbet af prøve- eller introduktionsperioden.Varighed

Hvis en aftale varer mere end et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med et varsel på op til en måned, medmindre rimelighed og billighed taler imod en opsigelse inden udløbet af den aftalte varighed.Artikel 13 - BetalingMedmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales inden for 7 arbejdsdage efter starten af refleksionsperioden som omhandlet i artikel 6, stk. 1. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse starter denne periode, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

Forbrugeren har pligt til straks at rapportere unøjagtigheder i betalingsoplysninger, der er leveret eller nævnt til iværksætteren.

I tilfælde af manglende betaling fra forbrugeren har iværksætteren ret til, med forbehold af juridiske begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, der er meddelt på forhånd til forbrugeren.Artikel 14 - KlageprocedureKlager over gennemførelsen af aftalen skal indgives til iværksætteren inden for 7 dage fuldt og tydeligt beskrevet, efter at forbrugeren har fundet manglerne.

Klager indsendt til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, vil iværksætteren svare inden for 14-dages perioden med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Hvis klagen ikke kan løses ved gensidig aftale, opstår der en tvist, som er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren angiver andet skriftligt.

Hvis en klage findes gyldig af iværksætteren, vil iværksætteren efter eget skøn enten udskifte eller reparere de leverede produkter gratis.Artikel 15 - TvisterPå aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser gælder for, gælder kun hollandsk lov. Selv hvis forbrugeren er bosiddende i udlandet.